Nederlands Nederlands English English Spanish Spanish Voorwaarden & Condities

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van ASAMED NV (niet consumenten)

 

 

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven                  

                       

ASAMED:                        ASAMED NV gevestigd te Paramaribo, Suriname is de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

koper:                           De wederpartij van ASAMED, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan ASAMED zaken verkoopt en

                                    levert, alsmede waaraan ASAMED in voorkomend geval ook diensten verricht etc

Overeenkomst:               De overeenkomst tussen ASAMED en koper

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ASAMED en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen ASAMED en koper waarop ASAMED deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2.      De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ASAMED, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.      Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4.      De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5.      Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. ASAMED en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6.      Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van ASAMED en zijn directie.

2.7.      Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.8.      Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9.      Indien ASAMED niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ASAMED in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

2.10.    Door het plaatsen van een Order, respectievelijk het aanvaarden van een offerte van ASAMED, wordt de koper geacht deze voorwaarden te hebben aanvaard. ASAMED is gerechtigd om orders te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering van producten te verbinden.

2.11.   Het bepaalde in deze voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en leveranties van ASAMED, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.12.    De koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden een overeenkomst werd aangegaan verklaart zich hiermee akkoord, dat deze voorwaarden eveneens van toepassing zullen zijn op vervolgbestellingen, en/of nieuwe met ASAMED te sluiten overeenkomsten.

 

Artikel 3: Monsters

3.1.      Indien aan de kopermonsters ter beschikking worden gesteld is koperniet gerechtigd die te verkopen dan wel voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor zij zijn verstrekt.

3.2.      Koperkan alleen schriftelijk een monster per product aanvragen.

3.3.      Monsters worden vrijblijvend naar kopertoegestuurd, tenzij ASAMED hierover anders oordeelt en zal koper hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.

3.4.      Deze service is bedoeld om bedrijven in staat te stellen ASAMED producten te testen.

3.5.      Koperrespecteert het intellectueel eigendom van ASAMED beschreven in artikel 17.

3.6.      Alléén bedrijven kunnen gebruik maken van deze service.

3.7.      1 monster per product per bedrijf, mits koper niet meer monsters nodig heeft voor land registraties, verschillende methodieken van testen van de door ASAMED geleverde monsters en of andere reden, waarover ASAMED zal beoordelen of meer monsters nodig zijn en of de hoogte van het bedrag dat aan koper zal worden gefactureerd voor het leveren van meer monsters.

3.8.      ASAMED en haar distributeurs, kunnen te allen tijde, zonder opgaaf van reden een monsteraanvraag weigeren.

3.9.      Afhandeling geschiedt door ASAMED en of distributeurs van ASAMED.

3.10.    Alle producten moeten door de kopervòòr gebruik worden getest op hun geschiktheid voor de specifieke toepassing.

3.11.    Koper leest vòòr gebruik altijd de technische beschrijving, de medische bijsluiter evenals het etiket op de verpakking en houdt zich aan de (veiligheids)instructies die hierin worden beschreven.

3.12.    ASAMED en  haar distributeurs wijzen elke aansprakelijkheid van de hand voor enige directe of indirecte incidentele of gevolgschade in de ruimste zin des woords.

 

Artikel 4: Aanbiedingen, offertes en totstandkoming overeenkomst

4.1.      Ieder door ASAMED gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.2.      De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.3.      Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij ASAMED mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

4.4.      ASAMED kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.5.      Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is ASAMED daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij ASAMED anders aangeeft.

4.6.      Een samengestelde prijsopgave verplicht ASAMED niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4.7.      De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van ASAMED. ASAMED wijst de toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de koper uitdrukkelijk van de hand.

4.8.      Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien ASAMED deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

4.9.      Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn geheel vrijblijvend. Eerdere aanbiedingen worden geacht herroepen te zijn na het uitbrengen van een nieuwe aanbieding.

4.10    De overeenkomst tussen ASAMED en koperkomt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

 1. hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door ASAMED gedaan aanbod door koperuitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

2. hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop ASAMED de aan kopertoegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

3. hetzij, op het moment waarop ASAMED op verzoek van kopermet de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

 

Artikel 5: Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

5.1.      ASAMED zal de overeenkomst met de zorg van een goed opdrachtnemer uitvoeren. Zij staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

5.2.      De door ASAMED opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht ASAMED niet tot enige schadevergoeding en geeft de koperniet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ASAMED. Bij overschrijding van een termijn dient de koperASAMED derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. ASAMED dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.3.      In geval van niet tijdige levering dient ASAMED in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

5.4.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ASAMED het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.5.      De koperdraagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ASAMED aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koperredelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ASAMED worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ASAMED zijn verstrekt, heeft ASAMED het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koperin rekening te brengen.

5.6.      De overeenkomst tussen ASAMED en de koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.7.      Indien ASAMED gegevens behoeft van de koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de koper deze juist en volledig aan ASAMED ter beschikking heeft gesteld.

5.8.      ASAMED behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de koper of uit hoofde van andere zakelijke reden voor de levering een vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen. Indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet tot genoegen van ASAMED wordt verschaft, behoudt ASAMED zich het recht voor de levering op te schorten of te weigeren.

5.9.      Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn/leverancier van ASAMED.

5.10.    koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat ASAMED deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.11.    Indien koperafname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is ASAMED gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.12.    Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan $ 475.000,-  US Dollar exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan $ 475.001,-  US Dollar exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van ASAMED, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling door ASAMED), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten voor rekening van koperzijn.

5.13.    Het risico van de zaken gaat op koperover op het tijdstip waarop deze aan koperjuridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koperof van een door koperaan te wijzen derde worden gebracht.

5.14.    ASAMED is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.15.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan ASAMED de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de koperde resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.16.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de koper, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. ASAMED zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De koperaanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.17.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is ASAMED gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen ASAMED bevoegde persoon en de koperakkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van ASAMED op en is voor de koperevenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan ASAMED een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.18.    Indien de koperin gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens ASAMED gehouden is, dan is de koperaansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van ASAMED daardoor direct of indirect ontstaan.

5.19.    Indien ASAMED met de kopereen vaste prijs overeenkomt, dan is ASAMED niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de koperin dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.20.    Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 30% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de kopergerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij ASAMED alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op ASAMED rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1.      De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2.      ASAMED is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6.3.      Voorts is ASAMED gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

 

Artikel 7: Betaling

7.1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door ASAMED aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan tenzij schriftelijk anders door ASAMED aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. ASAMED is gerechtigd om periodiek te factureren. Vooruit betaling bij het conformeren van een order en/of opdracht is gewenst, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.2.      Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.3.      In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van ASAMED op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.4.      ASAMED heeft het recht de door koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. ASAMED kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. ASAMED kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7.5.      ASAMED is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koperstop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met ASAMED gesloten overeenkomsten volledigis voldaan. ASAMED is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

7.6.      De koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan ASAMED verschuldigde.

7.7.      Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De koper is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.8.      Indien de koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Surinaamse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien ASAMED echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de koper worden verhaald. De koper is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1.      Alle door ASAMED geleverde zaken blijven eigendom van ASAMED totdat koper alle verplichtingen uit alle met ASAMED gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van ASAMED.

8.2.      Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht ASAMED zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.4.      koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is ASAMED gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de koper zich er tegen ASAMED bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

8.5.      Door ASAMED geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

8.6.      Voor het geval dat ASAMED zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan ASAMED of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van ASAMED zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

8.7.      De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van ASAMED veilig te stellen.

8.8.      Indien de koper het ontwerp voor een ander doel wenst te gebruiken dan in de opdrachtbevestiging is omschreven, dient de koper hiervoor uitdrukkelijk toestemming te verkrijgen van ASAMED.

8.9.      ASAMED is in geen geval aansprakelijk wanneer een door haar, in opdracht van de koper, gemaakt product inbreuk pleegt op enig auteursrecht, uitsluitend recht op tekening of model, of octrooirecht van derden.

 

Artikel 9: Incassokosten

9.1.      Alle in redelijkheid door ASAMED in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de kopervan diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn voor rekening van de koper.

9.2.      Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke rente verschuldigd.

 

Artikel 10: Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

10.1.    Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan ASAMED. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat ASAMED in staat is adequaat te reageren.

10.2.    Indien een klacht gegrond is, is ASAMED bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren/verrichten, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren zonder verdere uitvoering aan de overeenkomst te geven.

10.3.    Indien de koperniet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren.       

10.4.    De door ASAMED te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Suriname zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Suriname. Bij gebruik buiten Suriname dient de koperzelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. ASAMED kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

10.5.    De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 90 dagen na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door ASAMED verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

10.6.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de koperen / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van ASAMED, de koperof derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De koperkomt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar ASAMED geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

10.7.    De koperis gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de koperte onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan ASAMED te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan ASAMED te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat ASAMED in staat is adequaat te reageren. De koperdient ASAMED in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.8.    Indien de kopertijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De koperblijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

10.9.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de kopergeen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.10.  Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal ASAMED de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de koper, ter keuze van ASAMED, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de kopervoldoen. In geval van vervanging is de kopergehouden om de vervangen zaak aan ASAMED te retourneren en de eigendom daarover aan ASAMED te verschaffen, tenzij ASAMED anders aangeeft.

10.11.  Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van ASAMED daardoor gevallen, integraal voor rekening van de koper.

10.12.  Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de koperin rekening gebracht worden.

10.13.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ASAMED en de door ASAMED bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

10.14.  Gebreken in een deel van de levering geven de koperniet het recht de gehele levering te weigeren.

10.15.  Reclame kan geen reden zijn voor opschorting van de betalingsverplichting van de koper.

 

Artikel 11: Vervaltermijn

11.1.    Onverminderd het bepaalde in artikel 10 is de koper gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat ASAMED de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks –tenzij dit reeds op grond van het bepaalde in artikel 10.1 is gebeurd- onverwijld schriftelijk aan ASAMED kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen één jaar na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen één jaar, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 12: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

12.1.    ASAMED is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

-           de koperde verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

-           na het sluiten van de overeenkomst ASAMED ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koperde verplichtingen niet zal nakomen;

-           de koperbij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

-           Indien door de vertraging aan de zijde van de koperniet langer van ASAMED kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is ASAMED gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

12.2.    Voorts is ASAMED bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van ASAMED kan worden gevergd.

12.3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ASAMED op de koperonmiddellijk opeisbaar. Indien ASAMED de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

12.4.    Indien ASAMED tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

12.5.    Indien de ontbinding aan de kopertoerekenbaar is, is ASAMED gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

12.6.    Indien de koperzijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is ASAMED gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de koper, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

12.7.    Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door ASAMED, zal ASAMED in overleg met de koperzorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de kopertoerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ASAMED extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de koperin rekening gebracht. De koperis gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij ASAMED anders aangeeft.

12.8.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de koper, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koperniet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het ASAMED vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van ASAMED op de koperzijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

12.9.    Indien de kopereen geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de koperin rekening worden gebracht.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1.    Indien ASAMED aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 1. De aansprakelijkheid van ASAMED voor schade van de koper, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, is beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door ASAMED aan de koperin rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen. De eventueel door ASAMED aan de koper verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van ASAMED in voorkomend geval door verzekering is gedekt, althans tot maximaal het bedrag van $ 25.000,= US Dollar voor zover bedoelde verzekering in voorkomend geval geen dekking zou verlenen. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ASAMED. Onder ASAMED zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen zijn werknemers alsmede eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

2. ASAMED is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van ASAMED.

13.4.    ASAMED is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ASAMED.

 1. ASAMED is overigens steeds bevoegd de schade van koper zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe koper alle medewerking zal verlenen.

2. Koper is verplicht zijn/haar schade en/of die van haar leden zoveel mogelijk te beperken of, waar mogelijk, ongedaan te maken.

3. ASAMED is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ASAMED aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ASAMED toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de koperaantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.9.    ASAMED is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van ASAMED.

13.10.  De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASAMED of zijn leidinggevende ondergeschikten.

13.11. De koperis verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde goederen strikt in acht te nemen en zodanige maatregelen te nemen dat eventuele schade aan geleverde goederen zoveel mogelijk wordt beperkt.

13.12.  ASAMED is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen derden in te schakelen. Terzake van de door ASAMED verkochte en geleverde goederen afkomstig van derden, draagt ASAMED geen enkele aansprakelijkheid, tenzij de koperbewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ASAMED.

13.13.  Indien ASAMED in zijn aanbieding te leveren producten opneemt, baseert ASAMED zich ten aanzien van deze producten op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de producten aan ASAMED zijn verstrekt, wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze producten. ASAMED is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.

13.14.  ASAMED levert ten nimmer medisch advies, professionele diagnoses, meningen, behandeling en service aan koper of individu. De informatie geleverd door ASAMED is geen vervanging van medisch of professioneel advies of zorg, en mag ten nimmer worden gezien als bezoek, consult of medisch advies van arts of andere gezondheidszorg aanbieder. ASAMED is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade door welk advies, wijze van behandeling, diagnose of elk andere informatie, services of product.

 

Artikel 14: Risico-overgang

14.1.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de koper over op het moment waarop zaken aan de koper in de macht van de koper worden gebracht.

 

Artikel 15: Vrijwaringen

15.1.    De koper vrijwaart ASAMED voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

15.2.    Koper vrijwaart ASAMED voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door ASAMED uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover ASAMED daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

15.3.    Indien ASAMED uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de kopergehouden ASAMED zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de koperin gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ASAMED, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van ASAMED en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de koper.

 

Artikel 16: Overmacht

16.1.    Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop ASAMED geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ASAMED niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ASAMED worden daaronder begrepen. ASAMED heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat ASAMED zijn verbintenis had moeten nakomen.

16.3.    In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

16.4.    Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper niet het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan ASAMED te worden betaald met inachtneming van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

16.5.    ASAMED kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

16.6.    Voorzoveel ASAMED ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ASAMED gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koperis gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17: Intellectuele eigendom

17.1.    ASAMED behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. ASAMED heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de koper ter kennis van derden wordt gebracht.

17.2.    Koper dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ASAMED geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren, waaronder ook ASAMED een geregistreerd handelsmerk is, etc.

17.3.    ASAMED garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ASAMED partij is, is uitsluitend het Surinaams recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

18.2.    De rechter in de vestigingsplaats van ASAMED is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

18.3.    Alle rechtsverhoudingen tussen ASAMED en de koper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Surinaams recht.Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

18.4.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 19: Hardheidsclausule

19.1.    Indien de omstandigheden waarvan partijen bij het sluiten van de overeenkomst zijn uitgegaan zich tijdens de looptijd van de overeenkomst zodanig wijzigen dat de kopernaar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.

 

Artikel 20: Retourzendingen

20.1.    Het is de koperniet toegestaan de door ASAMED geleverde goederen te retourneren, tenzij:

            a. door ASAMED een fout is gemaakt bij de verwerking en/of levering van een order;

            b. sprake is van een kwaliteitsgebrek van een geleverd artikel of de verpakking daarvan;

            De in dit artikel bedoelde vergoedingsregeling is in geen enkel geval van toepassing op:

            - speciaal voor de afnemer bestelde goederen;

            - (genees)middelen die in de koelkast bewaard dienen te worden;

            - geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen;

            - gesteriliseerde medische hulpmiddelen.

20.2.    De koperdient de te retourneren goederen vooraf bij ASAMED aan te melden. Bij het retourneren van goederen dienen zowel het ordernummer als orderdatum vermeld te zijn.  ASAMED zal onterechte retourzendingen noch vernietigen noch crediteren, doch aan de koperretourneren.

 

Artikel 21: Vindplaats en wijziging voorwaarden

21.1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo, Suriname.

21.2.    Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

21.3.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

============================================================================================================================

 

ASAMED NV Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer en Koophandel en Fabrieken, Paramaribo, Suriname, Zuid-Amerika onder dossiernummer 54113